સૌને સ્વાર્થ ફસાવે છે – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)