“સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ” એટલે શું? – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)