અનિષ્ટોના સ્પર્શથી પણ દૂર રહીએ

અનિષ્ટોના સ્પર્શથી પણ દૂર રહીએ