અપની નાવ સમુદ્રમેં ના જાને ક્યા હોઈ? – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)