અહંકારની બોલબાલા! – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)