એક ટૂકકે કારને, શ્વાન ઘરોઘર જાત! (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)