એક સાધે સબ સધે… – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)