એ પણ એક ભૂમિકા અને આ પણ એક ભૂમિકા – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)