કોનું ગજું કે ‘એકોહમ બહુસ્યામ’ના ધક્કાને ખાળી શકે?