ગળે કોણ ઉતારે છે, તારો બાપ? – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)