જમડા ઘર ભાળી ગયા એનું મહા દુઃખ છે – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)