જરૂરત વખતે અન્યોની સહાય ન લેવી એ પણ સૂક્ષ્મ અભિમાન છે – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)