જીવતાઓનું શ્રાદ્ધ નથી કરવું? (“પ્રેરણાસિંધુ” પુસ્તકમાંથી સાભાર)