જીવમાત્રની ઉત્પત્તિ અબ્રહ્મચર્યથી નહિ પરંતુ બ્રહ્મચર્યથી થયેલી છે