તમાકુ જોડે સ્વાધ્યાય ! ! ! – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)