ત્રણ આંગળની બીડી સાડાત્રણ મણની કાયાને ઉઠાડી શકે!? – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)