દુર્જનો દયાપાત્ર છે કે સજાપાત્ર? (“વીજળીના ઝબકારે…?” પુસ્તકમાંથી સાભાર)