ધંતૂરા કરતાં સોનાની માદકતા અનેક ગણી છે – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)