ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષને અચૂક આપવાવાળો ‘ઓમ’ મંત્ર