ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધન હજી આપણા હૃદયમાં હયાત છે! – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)