પુરુષોત્તમ માસ એટલે ઉત્તમ પુરુષ થવાનો માસ (“પ્રેરણાસિંધુ” પુસ્તકમાંથી સાભાર)