પ્રયાણે વિસ્મય કુત: – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)