બધી પરબોનું મૂળ સાચી સમજણ છે – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)