બાપુને મેં ચમકાવ્યા!!! – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)