મૌન દ્વારા પ્રાણવૃદ્ધિ અને પ્રાણવૃદ્ધિ દ્વારા આરોગ્યપ્રાપ્તિ (“વીજળીના ઝબકારે…?” પુસ્તકમાંથી સાભાર)