મૌન-વ્યાખ્યાનની મહત્તા – (“વીજળીના ઝબકારે…?” પુસ્તકમાંથી સાભાર)