વક્રાવક્રજી – (“વીજળીના ઝબકારે…?” પુસ્તકમાંથી સાભાર)