વટલાયા ક્યારે કહેવાઈએ? – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)