વિજ્ઞાનના અપ્રચલિત નિયમો ચમત્કારમાં ગણાતા હોય છે – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)