શક્તિની વ્યાપકતા– (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)