શિવરાત્રી અને શિવાલય – એક દિવ્ય રહસ્ય (“પ્રેરણાસિંધુ” પુસ્તકમાંથી સાભાર)