સાચા ગુરુ શુક્રાચાર્ય – (“શાંતા” – પાતંજલ યોગદર્શન – પુસ્તકમાંથી સાભાર)