સાચી સમજણની પરબ બેસાડીએ (બધી પરબોનું મૂળ સાચી સમજણ છે)