સૌથી સહેલો સાક્ષાત્કાર (“વીજળીના ઝબકારે…?” પુસ્તકમાંથી સાભાર)