સ્ત્રી-પુરુષ અને પશુપક્ષી – દરેકનાં શરીરો પંચમહાભૂતનાં જ છે – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)