હે મા દુર્ગે! તમે કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશો? (“પ્રેરણાસિંધુ” પુસ્તકમાંથી સાભાર)