Articles

આતંકવાદ નાથવો છે?


પુણ્યદાન કરવા છતાં પણ જો દુઃખ ના ટળે તો તે બધું શા માટે કરવું? – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


ગળે કોણ ઉતારે છે, તારો બાપ? – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


દુર્જનો દયાપાત્ર છે કે સજાપાત્ર? (“વીજળીના ઝબકારે…?” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


શક્તિની વ્યાપકતા– (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


નારીની પૂજા એટલે શું?


ત્રણ આંગળની બીડી સાડાત્રણ મણની કાયાને ઉઠાડી શકે!? – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


ધંતૂરા કરતાં સોનાની માદકતા અનેક ગણી છે – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


વિચારવા જેવું


સ્ત્રી-પુરુષ અને પશુપક્ષી – દરેકનાં શરીરો પંચમહાભૂતનાં જ છે – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


સદબુદ્ધિ આપો


તમાકુ જોડે સ્વાધ્યાય ! ! ! – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


સદાય દુઃખી – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


સાચો ગાયત્રીમંત્ર


ઝેરને કંઠમાં જ રોકી રાખવું જોઈએ


હરામચસકો


ગુપ્ત સંતપણું


જમડા ઘર ભાળી ગયા એનું મહા દુઃખ છે – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


સ્વચરણામૃત-પાન!!!


મન-ભૂતને સતત સારા કામમાં રોકી રાખીએ