પૂજ્ય ખેતાલિયાદાદાને – દિવ્ય શ્રદ્ધાંજલિ – પ્રેમ પુષ્પાંજલિ