ટ્રસ્ટ, ટ્રસ્ટી અને આધ્યાત્મિક વડા – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)