स्वाध्याय-सत्संग मिलन
Date: September 27, 2013
Time: 6.30 PM to 8.30 PM
Address:

Shashikant Patel
Suman-Sajni Hall
Near Hirabhai Tower, Canal Road
Bhadvatnagar, Maninagar,
Ahmedabad - 380008