स्वाध्याय-सत्संग मिलन
Date: June 15, 2014
Time: 5.00 pm to 7.00 pm
Address:

Pravinbhai Shah
1 Giriraj Flats, Near Hirabag Society,
Bhd. Sardar Patel High School,
Behind Bhairavnath Road,
Maninagar, Ahmedabad - 380008