ઓમપરિવારના ઉત્સવ – વર્ષ 2021
Date: January 1, 2021
Time: Calendar Year 2021
Address:

1) Aumgurudev Jayanti
28.11.21 @ Vadnagar

2) Dhvajarohan Mahotsav
26.12.21 @ Paliad (Veda)