ગુરુપૂર્ણિમાનો કાર્યક્રમ મોકૂફ
Date: July 5, 2020
Time: ગુરુપૂર્ણિમાનો કાર્યક્રમ મોકૂફ
Address:

તારીખ 05-07-2020 નો ગુરુપૂર્ણિમાનો
કાર્યક્રમ વર્તમાન રોગચાળાની પરિસ્થિતિને
ધ્યાનમાં રાખીને મોકૂફ રાખ્યો છે
જેની સૌએ નોંધ લેવી.