શ્રાવણ માસ નિમિત્તે ધૂન – રોજ એક કલાક – રાત્રે 9 થી 10 –
Date: July 26, 2014
Time: રોજ એક કલાક - રાત્રે 9 થી 10 તારીખ 26.07.2014 થી 25.08.2014 સુધી
Address:

Ravikunj Flats, Prabhat Chawk, Ghatlodia, Ahmedabad