“સ્વાધ્યાય-સત્સંગ મિલન”
Date: March 10, 2013
Time: 10.00 am to 2.00 pm
Address:

Kusum Harnath Temple,
Opp. Amreshwer Mahadev
Varahi Gate, Umreth-Dakor Road,
At Umreth, Dist. Anand