સ્વાધ્યાય-સત્સંગ મિલન
Date: February 27, 2013
Time: 6.30 PM to 8.30 PM
Address:

Rajubhai Sukhadia
Nirvikalp Muktidham
Nr. Adarsh Palace Hotel,
Umreth-Dakor Road, Dakor