વધુ ગુનેગાર કોણ? (“વીજળીના ઝબકારે…?” પુસ્તકમાંથી સાભાર)